For a Hallelujah new year

Leonard Cohen sagde, vi kunne knytte næverne eller synge Hallelujah.

Nytårsskriv
(New Year thoughts – English below Danish version)

Imellem jul og nytår var jeg inde og se en fantastisk ny film om Leonard Cohen især med fokus på den fantastiske sang, Hallelujah, som mange måske har troet var skrevet af Jeff Buckley.

Jeff sang den til gengæld gudeskønt. Men det var nu Cohen, som skrev den. Leonard Cohen skrev den i flere versioner, og filmen genfortæller dele af forløbet med sangen, hvordan andre valgte at synge udvalgte vers, fx John Cales version i Shrek. Og så kom succesen.

Der var noget befriende ved at se en film helt fri af viden fra sociale medier. En rigtig analog film, baseret på en masse filmmateriale, med og om mennesker, som har levet og gjort en forskel.

Mest af alt Leonard Cohen.

Cohens plade med Hallelujah sangen blev først underkendt i USA, så først senere, efter han selv havde været seks år i munkekloster og en masse andet, først da blev sangen et hit. Hallelujah for det.

Og det er sket før, fx da Whitney Houston sang Dolly Partons sang, I Will always Love You, og gjorde den til et hit.

Smukke fortolkninger af sange har til alle tider båret sange frem.

Vi savner det samme i verden. I politik venter vi på de rette ord. Zelensky har forsøgt sammen med sine dygtige taleskrivere at nå verdens ledere.

I år vil jeg bede jer alle tænke på de mennesker, der står bag vores ledere og håbe for de er værdsatte og får lov at gøre en positiv forskel. For det har vi brug for i verden. Vi har brug for dem, der kan nå vores hjerter, bevæge os ved at sige ordene på den rette måde og finde de rette elementer frem og handle på dem. Dem, der kan anbefale at udvælge de rette vers, som skal synges, tales, forstås. Nå os, forandre os og få os til at søge det gode på bedste vis.

Ikke alle har haft et godt år. Ukraine – det ved vi alle – og flere andre nationer. Verden brænder lige ved siden af vores trygge Norden.

Her er nemlig ganske trygt. Så får vi en bred regering, nogen frygter, andre glæder sig.

Vi har også oplevet en genoplukning, pyha. Men desværre omtrent samtidig satte Putin ind med sin krig. Vi kan ikke løse det nytårsaften.

Selv har jeg haft et fantastisk godt år med megen musik og møder med gode folk.

Jeg har over efteråret haft følelsen af at være på rette sted. Hvad mere kan man ønske sig end at have det godt? Naturligvis, at verden også finder et fredfyldt sted at være for andre.

At unge mennesker finder vejen og holder ved, selvom det kan se sort ud i en dybt uforudselig tid. Måske kan nysgerrigheden på livet genopstå ved at se på den analoge fortid, som findes bag de digitale spor, unge er født ind i. Det historieløse techsamfund er en ødelæggende skrøne. Cohen-filmen kan bevidne, at der er mere fra himlen til jordens frelse.

Bl.a. at den økonomiske ulykke, som Cohens manager påførte ham, faktisk gav noget positivt med hans smukke koncerter til publikummer over hele verden, ulykken betød, at han fik mange års comeback på landevejen i en senere alder.

“Performing is an opportunity for a thousand humiliations.”
Skulle han have sagt. Cohen valgte alligevel at gå med den løsning og blive glad for den efter 15 års pause.

“Leonard was a real soldier,” har hans ven Jennifer Warnes. sagt.“ Han ville succesen.

Mine musikalske drømme er nået nye højder.
To lindrende hospiceturneer over vinter-forår https://youtu.be/SFGfGJkzg14 og efterår med støtte fra Velliv.
Optræden med Lars Martin Myhre og Per Worm.
Indspilning af album Recover
Udgivelse af naturalbum Nordic Sound med lindrende lyd
Klimafolkemøde koncert
Optrædener i storcentre og banegårde.
Krudttønden i gensyn med min guitarist https://youtu.be/aSO_eIGZ7pY
Udgivelse af to singler Hotel Himmelblå https://MetteKirkegaard.lnk.to/HotelHimmelblaa
og senest Denne jul https://MetteKirkegaard.lnk.to/DenneJul
Begge kom i rotation på P5.
Og en havnekoncert for krydstogtgæster
Et farvel til et kontor i Fiolstræde, min mor har haft og delt generøst i 37 år. Det er en epoke, som vi afsluttede på bedste vis i december. Nyt kontor på Østerbro. Året 2022 fik jeg også hjulpet nye erhvervsledere og holdt også SoMekurser.

På trods af den svære tid har det været et især musikalsk godt år for mig.

Jeg fortsætter faklen i 2023.

Tak alle jer gode folk, nye som gamle, jeg har mødt undervejs, tak❤️🙏

Cohen mente, vi havde valget mellem at knytte næven eller synge Hallelujah, så lad os alle tænke over, hvad vi vælger i det nye år.

Med ønske om et fredfyldt og aktivt 2023 til jer alle.

Kæmpe kram og kærlige hilsner fra Mette Kirkegaard

English version of my New Year thoughts:

Between Christmas and New Year, I went to see a fantastic new film about Leonard Cohen, focusing on the fantastic song, Hallelujah, which many may have thought was written by Jeff Buckley.

Jeff, on the other hand, sang it beautifully. But it was written by Cohen. Leonard Cohen wrote it in several versions, and the film retells parts of the song, how others chose to sing selected verses, e.g. John Cale in Shrek. And then came the success.

There was something liberating about watching a film free of social media knowledge. A real analog story, based on a lot of film material, with and about people who have lived and made a difference.

Most of all, Leonard Cohen.

Cohen’s record with the Hallelujah song was first rejected in the US, then only later, after he had spent six years in a monastery and a lot of other things took place, only then did the song become a hit. Hallelujah for that.

And it´s happened before: when Whitney Houston sang Dolly Parton’s song I Will Always Love You and made it a hit.

Beautiful interpretations of songs have always brought songs forward to move people´s hearts.

We miss the same in the world. In politics, we wait for the right words. Together with his skilled speechwriters, Zelensky has tried to reach world leaders.

This year I would like to ask you all to think about the people behind our leaders and hope that they are valued and allowed to make a positive difference. Cause we need that in the world. We need those who can move people positively with words in the right way, find the suitable elements and act on them. Those who can recommend, and selecting the right verses to be sung, spoken, and understood. Reach us, change us and make us all seek the good in the best way.

Not everyone has had a good year. Ukraine – we all know that – and several other nations. The world is burning right next to our safe Nordic region.

It is quite safe here. Then we get a broad government, some fear, others rejoice.

We have also experienced a re-opening, thank god. But unfortunately, at about the same time, Putin started his war. We can’t solve it on New Year’s Eve.

I have had a surprisingly good year with lots of music and meetings with good people.

I have had the feeling of being in the right place. What more could you want than to feel good? Naturally, hoping that the world also finds a peaceful place to be for others.

Young people will hopefully find their way and persevere, even though it may look bleak in a deeply unpredictable time. Perhaps a curious reflection upon life can be rekindled by looking at the analog past behind the digital tracks that young people are born into. The idea of a historyless tech society is a destructive cliff. The Cohen film can testify that there is more from heaven to earth’s salvation.

Among other things. That the financial calamity that Cohen’s manager inflicted on him was something positive for audiences worldwide, the calamity meant he made a years-long comeback on the road at a later age.

“Performing is an opportunity for a thousand humiliations”,
Cohen said, even though he still chose to go with that solution and be happy with it after a 15-year hiatus.

“Leonard was a real soldier,” says his friend Jennifer Warnes. He wanted success.

My musical dreams have reached new heights.
Two palliative hospice tours over winter-Spring https://youtu.be/SFGfGJkzg14 and Autumn with support from the Velliv Association.
Performance with Lars Martin Myhre and Per Worm.
Recording of album Recover
Release of nature album Nordic Sound with the soothing sound;
Climate People’s Meeting concerts
Performances in shopping centers and railway stations.
The reunion concerts with my guitarist.
Release of two singles Hotel Himmelblå and most recently: Denne Jul / This Christmas.
Both came into rotation at Danish national radio channel P5.
And a harbor concert for cruise guests.
A farewell to an office in the heart of the Copenhagen city, my mother has had and shared generously for over 37 years. It is an era that we ended in the best way in December. A new office at the cozy Eastern bridge part.

In 2022, I also helped new business leaders and developed SoMe courses.

Despite the difficult time it has been a particularly musically good year.

I will continue the torch in 2023.

Thank you to all you good people, new and old, I have met along the way❤️🙏

Wishing you all a peaceful and active 2023.

With love, Mette

Photograph Henning Sjøstrøm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.